FANDOM


Tälle sivulle on koottu Abitti-järjestelmän käyttöoikeussopimuksia ja rekisteriselosteita. Käyttöoikeussopimukset ovat peräisin 20.10.2015 julkaistusta DigabiOS:n versiosta ABITTI1543I (opiskelijan tikku) ja SERVER15431 (palvelintikku).

Koetilan palvelimen käyttöoikeussopimus Muokkaa

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.0, kokeen järjestäjä

1. Yleistä
Ohjelmistolla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävää palvelinohjelmistoa (A) sekä kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamiseen ja monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa (B) sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien Ohjelmistojen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävä palvelinohjelmisto sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden (avoimen lähdekoodin) ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Ohjelmistolle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja.

Kokeen järjestäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä asentamalla ja käyttämällä monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa tai käynnistämällä suoritusvaiheessa käytettävän palvelinympäristön ohjelmiston.

Kokeen järjestäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa tässä sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

2. Myönnettävä käyttöoikeus
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen järjestäjälle 5 vuoden määräaikaisen, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

 • Asentaa Ohjelmisto tietokoneelle kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamista ja kopiointia varten.
 • Käyttää Ohjelmistoa omassa toiminnassaan kokeen järjestämiseen suorittamalla kokeen palvelinohjelmiston samassa kiinteistössä sijaitsevien kokeen suorittajien käyttöön.
 • Asentaa ja jakaa kokeen suorittamisessa tarvittava Ohjelmisto muistitikuille kokeen suorittajien käyttöön.

Kokeen suorittajien tai järjestettävien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Erityisesti todetaan, että kokeen järjestäjä ei saa periä maksua Ohjelmiston käytöstä, myydä tai vuokrata Ohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Ohjelmistoa, tehdä muutoksia Ohjelmistoon, purkaa tai selvittää Ohjelmiston ohjelmakoodin rakennetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että kokeen suorittajille luovutetaan omat kopiot Ohjelmistosta kokeen suorittamista varten.

Kaikki immateriaalioikeudet Ohjelmistoon säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen järjestäjälle muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen
Kokeen järjestäjä hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi kokeen järjestäjän käyttämästä laitteesta koneen laitteistotietoja, tietoja koneen asetuksista ja koneen käytöstä kokeen suorituksen aikana. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen suorittajaan tai koevastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja voidaan käyttää akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla. Kokeen järjestäjä vakuuttaa, että hänellä on käyttämänsä tietokoneen omistajan lupa hyväksyä tietojen luovutus.

4. Käyttöoikeuden päättyminen
Kun käyttöoikeus on päättynyt kohdan 2 mukaan, kokeen järjestäjän tulee lopettaa Ohjelmiston käyttö. Käyttöoikeus päättyy myös 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Ohjelmiston uuden version julkaisemisesta www-sivuillaan osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi.

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos kokeen järjestäjä käyttää Ohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Ohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

5. Vastuunrajoitus
YTL ei myönnä mitään takuuta kokeen järjestäjälle. Ohjelmisto voi sisältää virheitä, ja kopioinnissa Ohjelmisto ylikirjoittaa muistitikun poistaen aiemmin muistitikulle tallennetun aineiston. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Ohjelmiston käyttö saattaa aiheuttaa. Ohjelmiston käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. YTL ei vastaa suoritusvaiheessa käytettävällä palvelimella tai muistitikuilla olevista tiedoista tai niiden tietoturvasta. YTL ei takaa Ohjelmiston yhteensopivuutta minkään tietyn tietokoneen kanssa. Erityisesti huomautetaan, että Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Ohjelmiston käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset
Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Ohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen järjestäjää, jos tätä vastaan esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että kokeen järjestäjä ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki kokeen järjestäjän saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Kokeen järjestäjä on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen järjestäjä ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen järjestäjä on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:

(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen järjestäjään tai johon kokeen järjestäjällä on määräysvalta; (b) johtuu kokeen järjestäjän tai muun tahon kuin YTL:n Ohjelmistoon tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Ohjelmistoa on käytetty yhdessä Ohjelmistoon kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Ohjelmiston uusinta versiota.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

Opiskelijan koneen käyttöoikeussopimus Muokkaa

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.1, kokeen suorittaja

1. Yleistä
Ohjelmistolla tarkoitetaan kokeen suorittamiseen tarkoitettua ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää ohjelmistoa sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön. YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien ohjelmistojen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävä ohjelmisto sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Ohjelmistolle. Kokeen suorittaja hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käynnistämällä Ohjelmiston tietokoneella. Kokeen suorittaja vastaa käyttämästään koneesta ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää tietokonetta kokeen suorittamiseen ajamalla siinä tässä sopimuksessa mainittuja ohjelmistoja. Kokeen suorittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka lataa Ohjelmiston USB-muistilta ja käyttää Ohjelmistoa kokeeseen vastaamiseen.

2. Myönnettävä käyttöoikeus
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen suorittajalle ei yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen, toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden:

 • Käynnistää Ohjelmisto, tutustua siihen ja koekäyttää sitä yhteensopivuuden varmistamiksi sekä suorittaa Ohjelmisto käytössä olevalla tietokoneella.
 • Käyttää Ohjelmistoa kokeen suorittamiseen.

Suoritettavien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Erityisesti todetaan, että kokeen suorittaja ei saa myydä tai vuokrata Ohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Ohjelmistoa, tehdä muutoksia Ohjelmistoon, tai purkaa tai selvittää Ohjelmiston ohjelmakoodin rakennetta. Kaikki immateriaalioikeudet Ohjelmistoon säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen suorittajalle muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty. Kokeen suorittaja ei siirrä tämän sopimuksen perusteella immateriaalioikeuksia YTL:lle.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen
Kokeen suorittaja hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi tietoja

 • kokeen suorittajan käyttämästä laitteesta koneen laitteistotietoja
 • koneen asetuksista
 • koneen käytöstä
 • kokeen suorituksesta.

Tiedot voidaan välittää opettajalle opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen suorittajaan tai koevastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Kokeen suorittaja vakuuttaa, että hänellä on käyttämänsä tietokoneen omistajan lupa hyväksyä tietojen luovutus.

4. Käyttöoikeuden päättyminen
Käyttöoikeus päättyy myös 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Ohjelmiston uuden version julkaisemisesta www-sivuillaan osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos kokeen suorittaja käyttää Ohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Ohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

5. Vastuunrajoitus
YTL ei myönnä mitään takuuta kokeen suorittajalle. Ohjelmisto voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Ohjelmiston käyttö saattaa aiheuttaa. Ohjelmiston käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. YTL ei vastaa USB-muistilla olevista tiedoista tai niiden tietoturvasta. YTL ei takaa Ohjelmiston yhteensopivuutta minkään tietyn tietokoneen kanssa. Erityisesti huomautetaan, että Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen ilman YTL:n kokeen järjestäjälle antamaa kirjallista lupaa. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Ohjelmiston käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset
Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Ohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen suorittajaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että kokeen suorittaja ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle tämän pyynnöstä kaikki kokeen suorittajan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Kokeen suorittaja on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen suorittaja ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin. YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen suorittaja on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti. YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka: (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen suorittajaan tai johon kokeen suorittajalla on määräysvalta; (b) johtuu kokeen suorittajan tai muun tahon kuin YTL:n Ohjelmistoon tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Ohjelmistoa on käytetty yhdessä Ohjelmistoon kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Ohjelmiston uusinta versiota. YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

oma.abitti.fi-palvelun käyttöoikeussopimus Muokkaa

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Versio 1.0, kokeen laatija ja arvostelija

1. Yleistä
Palvelulla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) ylläpitämää palvelua, jossa kokeen laatija voi luoda koetehtäviä ja arvostella koevastauksia.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet.

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen käyttäjätilin luomisen yhteydessä kokeen laatija hyväksyy sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kokeen laatijalla tarkoitetaan henkilöä, joka kirjautuu YTL:n palveluun ja luo siellä kokeen sekä arvostelee koevastaukset.

2. Myönnettävä käyttöoikeus
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen laatijalle ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

 • Käyttää palvelua koetehtävien luomiseen.
 • Käyttää palvelua koevastausten arvosteluun.
 • Käyttää palvelua koetehtävien, arvosteltujen koevastausten ja/tai arvosteltujen vastausten jakamiseen kokeen suorittajille.

Kokeen suorittajien tai järjestettävien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Palveluun saa syöttää vain tekstiä/materiaalia, jonka syöttämiseen ja julkaisemiseen kokeen laatijalla on oikeus.

Kaikki immateriaalioikeudet palveluun säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen laatijalle muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

Kokeen laatija ei luovuta YTL:lle immateriaalioikeuksia laatimaansa kokeeseen.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen
Kokeen laatija hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi tiedot kokeen laatijasta sekä tietoja tämän käyttämästä Palvelusta kokeen laadinnan aikana. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen laatijaan, koetehtäviin tai koevastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja voidaan käyttää akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

4. Käyttöoikeuden päättyminen
Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos kokeen laatija käyttää Palvelua tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, samoin kuin teknisissä häiriötilanteissa, tietoturvaongelmien vuoksi tai poikkeavan, haitallisen tai häiritsevän käytön vuoksi.

5. Vastuunrajoitus
YTL ei myönnä mitään takuuta palvelua käyttävälle kokeen laatijalle. Palvelu voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. YTL ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoista, eikä YTL takaa palvelun saatavuutta. Erityisesti huomautetaan, että Palvelua ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan palvelun käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset
Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että palvelu ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen laatijaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että kokeen laatija ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki kokeen laatijan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Kokeen laatija on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen laatija ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen laatija on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:

(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen laatijaan tai johon kokeen laatijalla on määräysvalta; (b) johtuu kokeen laatijan tai muun tahon kuin YTL:n palveluun tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että palvelua on käytetty yhdessä palveluun kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

Kokeen laatija vastaa laatimansa kokeen lainmukaisuudesta ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää, syöttää palveluun ja julkaista materiaali.

Kokeen laatija sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan YTL:ää, jos sitä vastaan esitetään väite siitä, että laadittu koe loukkaa lakia, hyviä tapoja tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että YTL ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti kokeen laatijalle esitetystä väitteestä ja antaa kokeen laatijan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa kokeen laatijalle tämän pyynnöstä kaikki YTL:n saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

YTL on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes kokeen laatija nimeää asiaa hoitavan tahon. YTL ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

Kokeen laatija vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että YTL on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

7. Palvelun muutokset
YTL:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia.

8. Materiaalin poistaminen sekä lain- tai hyvän tavan vastainen materiaali
YTL voi poistaa palvelusta kokeen laatijan sinne siirtämää materiaalia ilman erillistä ilmoitusta, jos materiaali sisältää hyvän tavan tai lainvastaista aineistoa, palvelun tallennustila täyttyy tai palvelun suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää materiaalin poistamista. YTL ei ole velvollinen ilmoittamaan materiaalin poistamisesta tai suorittamaan korvauksia materiaalin poistamisen johdosta. Materiaalia säilytetään muutoin kolme kuukautta.

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

oma.abitti.fi henkilörekisteriseloste 29.1.2015 2015-1Muokkaa

Palvelun rekisteriseloste on ladattavissa PDF-muodossa osoitteesta http://www.abitti.fi/wp-content/uploads/2015/01/abitti_henkilorekisteriseloste_2015-1_fi.pdf.

Tämä henkilötietolain 523/1999 10§ (jäljempänä henkilötietolain) mukainen rekisteriseloste kuvaa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) Abitti-verkkopalvelun käyttäjärekisterin ja vastaustietokannan tiedot.

1. Rekisterinpitäjä
Ylioppilastutkintolautakunta
postiosoite: PL 50, 00581 Helsinki
käyntiosoite: Suvilahdenkatu 10B, 00580 Helsinki
sähköposti: kanslia@ylioppilastutkinto.fi
puhelin virka-aikana: (0295) 338 200

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Projektipäällikkö Matti Lattu, matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi, (0295) 338 231

3. Rekisterin nimi
Abitti-kurssikoejärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Abitti on tarkoitettu lukioiden kurssikokeiden järjestämistä varten. Henkilötietojen käsittelyllä on seuraavat tarkoitukset:

 • Tunnistaa Abitti-käyttäjät ja huolehtia siitä, että kukin koetehtävien laatija näkee vain hänelle tarkoitetut aineistot (henkilötietolaki 8§ syy 5)
 • Mahdollistaa koevastausten arvostelu ja palautteen antaminen kokeen suorittajille (henkilötietolaki 8§ syy 2)

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö on seuraava:

 • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän (kokeen laatija tai arvostelija, jäljempänä käyttäjä) sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi
 • Käyttäjän laatimat koetehtävät oheisaineistoineen
 • Käyttäjän syöttämät arviointimerkinnät
 • Koevastauksen antaneen kokeen suorittajan (jäljempänä kokeen suorittajan) etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot
 • Kokeen suorittajan antamat koevastaukset
 • Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi kerättäviä tietoja palvelun käytöstä sekä käyttäjän että kokeen suorittajan osalta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot perustuvat palvelun rekisteröityneen käyttäjän ja kokeen suorittajan palveluun syöttämiin tietoihin sekä käyttäjän käytöstä automaattisesti kerättäviin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kokeen suorittajan palveluun syöttämiä tietoja luovutetaan asianomaiselle käyttäjälle koesuorituksen arviointia varten.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kunhan tiedoista ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä.

Tietoja voidaan luovuttaa akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä on vain sähköinen versio, jota säilytetään YTL:n tai YTL:n alihankkijan hallussa olevalla palvelimella.